نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

ماسوله ، قلعه رودخان

2 روزه پنج شنبه 01/31 01/31 الی 02/01

گنبد سلطانیه ، غار کتله خور 

1 روزه جمعه 02/01

مشهد مقدس ، مبعث حضرت رسول(با قطار)

3 روزه یکشنبه 02/03 02/04 الی 02/06

جنگل الیمستان

1 روزه سه شنبه 02/05

یزد ، میبد (با قطار)

 2 روزه چهارشنبه 02/06 02/07 الی 02/08

نمک آبرود

1 روزه جمعه 02/08

شیراز ، تخت جمشید ، پاسارگاد(با قطار)

 3 روزه سه شنبه 02/12 02/13 الی 02/15

گلاب گیری قمصر ، ابیانه

1 روزه پنج شنبه 02/14

گلاب گیری قمصر ، ابیانه

1 روزه جمعه 02/15

مشهد مقدس ، ولادت حضرت قائم عج(با قطار)

3 روزه سه شنبه 02/19 02/20 الی 02/22

گلاب گیری نیاسر ، ابیانه

1روزه پنج شنبه 02/21

گلاب گیری نیاسر ، ابیانه

1 روزه جمعه 02/22

شیراز، تخت جمشید ، پاسارگاد(با قطار)

3 روزه سه شنبه 02/26 02/27 الی 02/29

روستای فیلبند

1 روزه پنج شنبه 02/28

جنگل ابر

2 روزه پنج شنبه 02/28 02/28 الی 02/29

تنگه واشی

1 روزه جمعه 02/29

جزیره قشم ، جزیره هنگام(با قطار)

4 روزه دوشنبه 03/01 03/02 الی 03/05

جنگل الیمستان

1 روزه جمعه 03/05

مشهد مقدس (با قطار)

3 روزه پنج شنبه 03/11 03/12 الی 03/14

تبریز ، روستای کندوان ، جلفا

3 روزه پنج شنبه 03/11 03/12 الی 03/14

ماسوله ، قلعه رودخان

2 روزه یک شنبه 03/14 03/14 الی 03/15

قزوین گردی

1 روزه یکشنبه 03/14

دریاچه شورمست

1 روزه دوشنبه 03/15

یاسوج ،آبشار مارگون ، دشت لاله های واژگون

3 روزه سه شنبه 03/16 03/17 الی 03/19

زنجان گردی ، گنبد سلطانیه

1 روزه جمعه 03/19

مشهد مقدس-شهادت حضرت علی (ع)(با قطار)

3 روزه سه شنبه 03/23 03/24 الی 03/26

تنگه واشی

1 روزه جمعه 04/02

اردبیل ، سرعین ، گردنه حیران

3 روزه یک شنبه 04/04 04/05 الی 04/07

مشهد مقدس ، عید فطر(با قطار)

3 روزه یک شنبه 04/04 04/05 الی 04/07

جنگل ابر

2 روزه دوشنبه  04/05 04/05 الی 04/06
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

گنبد سلطانیه ، غار کتله خور

1 روزه جمعه 02/01

جنگل الیمستان

1 روزه

سه شنبه 02/05

نمک آبرود

1 روزه جمعه 02/08

گلاب گیری قمصر ، ابیانه

1 روزه پنج شنبه 02/14

گلاب گیری قمصر ، ابیانه

1 روزه جمعه 02/15

روستای فیلبند

1 روزه پنج شنبه 02/28

تنگه واشی

1 روزه جمعه 02/29

جنگل الیمستان

1 روزه جمعه 03/05  

قزوین گردی

1 روزه جمعه 03/14

دریاچه شورمست

1 روزه دوشنبه 03/15

زنجان گردی ، گنبد سلطانیه

1 روزه جمعه 03/19

تنگه واشی

1 روزه جمعه 04/02
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

ماسوله - قلعه رودخان

2 روزه پنج شنبه 01/31 01/31 الی 02/01

یزد ، میبد (با قطار)

2 روزه چهارشنبه 02/06 02/07 الی 02/08

شیراز ، تخت جمشید ، پاسارگاد(با قطار)

3 روزه سه شنبه 02/12 02/13 الی 02/15

شیراز ، تخت جمشید ، پاسارگاد(با قطار)

3 روزه چهارشنبه 02/12 02/27 الی 02/29

جنگل ابر

2 روزه پنج شنبه 02/28 02/28 الی 02/29

جزیره قشم ، جزیره هنگام(با قطار)

4 روزه دوشنبه 03/01 03/02 الی 03/05

تبریز ، روستای کندوان ، جلفا

3 روزه پنج شنبه 03/11 03/12 الی 03/14

ماسوله ، قلعه رودخان

2 روزه یک شنبه 03/14 03/14 الی 03/15

یاسوج ،آبشار مارگون ، دشت لاله های واژگون

3 روزه سه شنبه 03/16 03/17 الی 03/19

اردبیل ، سرعین ، گردنه حیران

3 روزه یک شنبه  04/04 04/05 الی 04/07

جنگل ابر

3 روزه دوشنبه  04/05 04/05 الی 04/06
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

مشهد مقدس ، مبعث حضرت رسول(با قطار)

3 روزه یکشنبه 02/03 02/04 الی 02/06

مشهد مقدس ، ولادت حضرت قائم عج(با قطار)

3 روزه سه شنبه 02/19 02/20 الی 02/22

مشهد مقدس (با قطار)

3 روزه پنج شنبه  03/11 03/12 الی 03/14

مشهد مقدس-شهادت حضرت علی (ع )(با قطار)

3 روزه سه شنبه 03/23 03/24 الی 03/26

مشهد مقدس ، عید فطر(با قطار)

3 روزه یک شنبه 04/04 04/05 الی 04/07