نام سفر مدت تاریخ

تور جنگل الیمستان

1 روزه 1393/07/04

تور ماسوله و قلعه رودخان

2 روزه 1393/07/10 ~ 11

تور جزیره قشم

4 روزه 1393/07/10 ~ 13

تور بانه، سنندج و تخت سلیمان

4 روزه 1393/07/10 ~ 13

تورمشهد مقدس - عید قربان

3 روزه 1393/07/12 ~ 14

تور غار کتله خور و گنبد سلطانیه

1 روزه 1393/07/13

تور کرمان، ماهان و کلوته شهداد

3 روزه 1393/07/19 ~ 21

تور مشهد مقدس - عید غدیر

3 روزه 1393/07/19 ~ 21

تور غار نخجیر

1 روزه 1393/07/21

تور چشمه های باداب سورت و دریاچه الندان

2 روزه 1393/07/24 ~ 25

تور جزیره کیش

4 روزه 1393/07/29 ~ 02

تور بندر ترکمن، گرگان و جزیره آشوراده

2 روزه 1393/08/01 ~ 02

تور مشهد مقدس - تاسوعا و عاشورای حسینی

3 روزه 1393/08/11 ~ 13

تور روستای ابیانه و کمپ کویری متین آباد

2 روزه 1393/08/15 ~ 16

تور شیراز

3 روزه 1393/08/21 ~ 23

تور مشهد مقدس

3 روزه 1393/08/28 ~ 30

تور اصفهان

2 روزه 1393/08/29 ~ 30

تور جنگل ابر

2 روزه 1393/08/29 ~ 30

تور خوزستان، تالاب شادگان و چغازنبیل

3 روزه 1393/09/05 ~ 07

تور مرنجاب

1 روزه 1393/09/07

تور بندر چابهار

4 روزه 1393/09/11 ~ 14

تور یزد

2 روزه 1393/09/13 ~ 14

تور مشهد مقدس - اربعین حسینی

3 روزه 1393/09/20 ~ 22

تور کویر مصر

3 روزه 1393/09/20 ~ 22

تور جزیره قشم

4 روزه 1393/09/27 ~ 30

تور کاروانسرای زین الدین، ارگ سر یزد و میبد

2 روزه 1393/09/30 ~ 01

تور مشهد مقدس - رحلت رسول اکرم و شهادت امام رضا

3 روزه 1393/09/30 ~ 02
نام سفر مدت تاریخ

تور جنگل الیمستان

1 روزه 1393/07/04

تور غار کتله خور و گنبد سلطانیه

1 روزه 1393/07/13

تور غار نخجیر

1 روزه 1393/07/21

تور مرنجاب

1 روزه 1393/09/07
نام سفر مدت تاریخ

تور ماسوله و قلعه رودخان

2 روزه 1393/07/10 ~ 11

تور جزیره قشم

4 روزه 1393/07/10 ~ 13

تور بانه، سنندج و تخت سلیمان

4 روزه 1393/07/10 ~ 13

تور کرمان، ماهان و کلوته شهداد

3 روزه 1393/07/19 ~ 21

تور چشمه های باداب سورت و دریاچه الندان

2 روزه 1393/07/24 ~ 25

تور جزیره کیش

4 روزه 1393/07/29 ~ 02

تور تور بندر ترکمن، گرگان و جزیره آشوراده

2 روزه 1393/08/01 ~ 02

تور روستای ابیانه و کمپ کویری متین آباد

2 روزه 1393/08/15 ~ 16

تور شیراز

3 روزه 1393/08/21 ~ 23

تور اصفهان

2 روزه 1393/08/298 ~ 30

تور جنگل ابر

3 روزه 1393/08/29 ~ 30

تور خوزستان، تالاب شادگان و چغازنبیل

3 روزه 1393/09/05 ~ 07

تور بندر چابهار

4 روزه 1393/09/11 ~ 14

تور یزد

3 روزه 1393/09/13 ~ 14

تور کویر مصر

3 روزه 1393/09/20 ~ 22

تور جزیره قشم

4 روزه 1393/09/27 ~ 30

تور کاروانسرای زین الدین، ارگ سر یزد و میبد

2 روزه 1393/09/30 ~ 01
نام سفر مدت تاریخ

تور

3 روزه 1393/08/08 ~ 28