نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

تور مشهد مقدس (سال تحویل)

4 روزه  شنبه 12/28 12/29 الی  01/02

تور شیراز - تخت جمشید - پاسارگاد(سال تحویل)

4 روزه  شنبه 12/28 12/29الی  01/02

تور گرگان - بندر ترکمن - گنبد کاووس

3 روزه پنج شنبه 01/03 01/04  الی  01/06

تور چابهار

4 روزه جمعه 01/04 01/04  الی  01/07

تور کرمان - ماهان - کویر شهداد

3 روزه یکشنبه 01/06 01/07  الی  01/09

جزیره کیش

4 روزه دوشنبه 01/07 01/07  الی  01/10

جزیره قشم - جزیره هنگام

4 روزه دوشنبه 01/07 01/08  الی  01/11

اصفهان

4 روزه چهارشنبه 01/09 01/09  الی  01/12

تور یزد - میبد

3 روزه پنج شنبه 01/10 01/11  الی  01/13
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

اصفهان

2 روزه چهار شنبه 10/08 10/09 الی 10/10

قزوین گردی

1 روزه جمعه 10/10

کویر مصر

3 روزه سه شنبه 10/14 10/15 الی 10/17

کاشان - باغ فین

1 روزه جمعه 10/17

مشهد مقدس(با قطار)

3 روزه سه شنبه 10/21 10/22 الی 10/24

غار کتله خور و گنبد سلطانیه

1 روزه جمعه10/24

خوزستان - چغازنبیل -سازه های آبی شوشتر(با قطار)

3 روزه سه‌شنبه 10/28 10/29 الی 11/1

یزد - میبد(با قطار)

2 روزه چهارشنبه 10/29 10/30 الی 11/1

شیراز - تخت جمشید - پاسارگاد(با قطار)

3 روزه سه شنبه 11/5 11/6 الی 11/8

زنجان گردی

1 روزه جمعه 11/8

جزیره قشم - جزیره هنگام(با قطار)

4 روزه دوشنبه 11/11 11/12 الی 11/15

کویر مصر

3 روزه سه شنبه 11/12 11/13 الی 11/15

غارچال نخجیر

1 روزه جمعه 11/15

مشهد مقدس (با قطار)

3 روزه سه شنبه 11/19 11/20 الی 11/22

چابهار(هوایی)

4 روزه سه شنبه 11/19 11/19 الی 11/22

روستای ابیانه

1 روزه جمعه 11/22

مشهد مقدس (با قطار)

3 روزه جمعه 11/22 11/23 الی 11/25

طبس - نایبند(با قطار)

3 روزه سه شنبه 11/26 11/27 الی 11/29

یزد - میبد(با قطار)

2 روزه چهار شنبه 11/27 11/28 الی 11/29

یزد (با وسیله نقلیه توریستی)

2 روزه پنج شنبه 11/28 11/28 الی 11/29

نوش آباد - شهر زیر زمینی اویی

1 روزه جمعه 11/29

کاروانسرای زین الدین - ارگ سر یزد(با قطار)

2 روزه چهارشنبه 12/4 12/5 الی 12/6

کرمان - ماهان - کویر شهداد(باقطار)

3 روزه سه شنبه 12/3 12/4 الی 12/6

کویر مرنجاب

1 روزه جمعه 12/6

مشهد مقدس(شهادت حضرت فاطمه(ع))(با قطار)

3 روزه
سه شنبه 12/10
12/11 الی 12/13

جزیره قشم - جزیره هنگام(با قطار)

4 روزه دوشنبه 12/9 12/10 الی 12/13

قزوین گردی

1 روزه جمعه 12/13

 
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

قزوین گردی

1 روزه جمعه 10/10

کاشان - باغ فین

1 روزه جمعه 10/17

گنبد سلطانیه - غار کتله خور

1 روزه جمعه 10/24

زنجان گردی

1 روزه جمعه 11/18

غار چال نخجیر - معبد خورهه

1 روزه جمعه 11/15

روستای ابیانه

1 روزه جمعه 11/22

نوش آباد - شهر زیر زمینی اویی

1 روزه جمعه 11/29

کویر مرنجاب

1 روزه جمعه 12/6

قزوین گردی

1 روزه جمعه 12/13
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

اصفهان

2 روزه چهار شنبه 10/08 10/09 الی 10/10

کویر مصر

3 روزه سه شنبه 10/14 10/15 الی 10/17

خوزستان - چغازنبیل -سازه های آبی شوشتر(با قطار)

3 روزه سه‌شنبه 10/28 10/29 الی 11/1

یزد - میبد(با قطار)

2 روزه چهارشنبه 10/29 10/30 الی 11/1

شیراز - تخت جمشید - پاسارگاد(با قطار)

3 روزه سه شنبه 11/5 11/6 الی 11/8

جزیره قشم - جزیره هنگام(با قطار)

4 روزه دوشنبه 11/11 11/12 الی 11/15

کویر مصر

3 روزه سه شنبه 11/12 11/13 الی 11/15

چابهار(هوایی)

4 روزه سه شنبه 11/19 11/19 الی 11/22

طبس - نایبند(با قطار)

3 روزه سه شنبه 11/26 11/27 الی 11/29

یزد - میبد(با قطار)

2 روزه چهار شنبه 11/27 11/28 الی 11/29

کاروانسرای زین الدین - ارگ سر یزد(با قطار)

2 روزه چهارشنبه 12/4 12/5 الی 12/6

کرمان - ماهان - کویر شهداد(باقطار)

3 روزه سه شنبه 12/3 12/4 الی 12/6

جزیره قشم - جزیره هنگام(با قطار)

4 روزه دوشنبه 12/9 12/10 الی 12/13