سازمان ها و ارگان های طرف قرارداد


 
  وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
سازمان نظام پزشکی
سازمان نظام پزشکی
     
  دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
     
  بانک ملت
بانک ملت
بانک کشاورزی
بانک کشاورزی
     
  شهرداری تهران
اداره کل رفاه شهرداری تهران
پتروشیمی اروند
شرکت‌ پتروشیمی اروند
 


کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فدراسیون فوتبال
  فدراسیون فوتبال
بیمارستان قلب شهید رجایی
وزارت صنعت معدن و تجارت
وزارت صنعت معدن و تجارت