مراکز استانها

در كشور ايران، تقسيم بندي كشور به صورت استاني است.
به عبارت ديگر ايران، متشكل از استان هاي متعددي است كه وقتي در كنار يكديگر قرار مي گيرند، كشور ايران را تشكيل مي دهند. هر استان، داراي بخ